Regulamin

SPIS TREŚCI

1. Wstęp
2. Definicje
3. Warunki techniczne korzystania z Bloga
4. Zakres świadczonych usług drogą elektroniczną
5. Zawarcie umowy świadczenia usług drogą elektroniczną
6. Zasady korzystania z Bloga
7. Odpowiedzialność
8. Ochrona danych osobowych
9. Reklamacje usług świadczonych drogą elektroniczną
10. Rozwiązanie umowy świadczenia usług drogą elektroniczną
11. Przepisy końcowe i przejściowe

Art.1 - WSTĘP

1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną a także prawa, obowiązki i zasady ochrony danych osobowych użytkowników bloga  internetowego sklepu Tradismak działającego pod adresem blog.tradismak.pl.

2. Przed rozpoczęciem korzystania z usług bloga należy zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Rozpoczęcie korzystania z usług niewymagających zarejestrowania się w blogu internetowym sklepu Tradismak jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków niniejszego regulaminu.

3. Blog internetowy sklepu Tradismak jest prowadzony przez Centrum Kultury Smaku „Sekwens” sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu przy ulicy Mariańskiej 11, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego nr ewid. 0000126045 przez sąd Sąd Rejonowy w Gliwicach, NIP 639-17-03-624, REGON 276056972, kapitał zakładowy 52000 zł wpłaconym w pełnej wysokości.

4. Na łamach bloga internetowego sklepu Tradismak publikowane są przepisy, porady i zastosowania towarów oferowanych przez sklep Tradismak.

Art. 2 - DEFINICJE

Sekwens – Centrum Kultury Smaku „Sekwens” sp. z o.o., ul.Mariańska 11, 47-400 Racibórz wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego nr ewid. 0000126045 przez sąd Sąd Rejonowy w Gliwicach, NIP 639-17-03-624, REGON 276056972, kapitał zakładowy 52000 zł wpłaconym w pełnej wysokości.

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sekwens pod adresem www.tradismak.pl.

Blog - blog internetowy Sklepu.

Regulamin – niniejszy tekst regulaminu określający zasady korzystania ze Sklepu.

Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Bloga w zakresie przewidzianym w Regulaminie.

Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem a firmą Sekwens w momencie akceptacji Regulaminu, o treści odpowiadającej treści Regulaminu.

Usługa/Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez firmę Sekwens na rzecz Użytkowników w ramach Umowy.

Dane – wszelkie treści (w szczególności grafiki, teksty, zdjęcia i filmy), które Użytkownik umieszcza w Blogu.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Dane Osobowe – dane Użytkowników zgromadzone w wyniku zatwierdzania formularzy Sklepu wymagających podania danych osobowych w rozumieniu RODO

Wpis - zawartość wprowadzona przez obsługę Bloga.

Komentarz – wyrażone pisemnie zdanie Użytkownika na temat Wpisu wprowadzone do Bloga przy użyciu formularza zgłaszania komentarzy.

Art. 3 - WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z BLOGA

Do korzystania z Bloga niezbędne jest posiadanie:

a) sprzętu komputerowego pozwalającego na połączenie się z siecią Internet,
b) dostępu do sieci Internet,
c) przeglądarki działającą na sprzęcie komputerowym i obsługującą pliki cookies; minimalne wersje przeglądarek, które spełniają warunki techniczne niezbędne do korzystania z Bloga to: Internet Explorer 8 (bez trybu zgodności), Firefox 12, Chrome 20, Opera 12,

Art. 4 - ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Usługa „Informacje” umożliwia Użytkownikom przeglądanie, wyszukiwanie i komentowanie Wpisów.

2. Usługa „Komentarze” umożliwia Użytkownikom wystawianie komentarzy do Wpisów.

Art. 5 - ZAWARCIE UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Zawarcie Umowy w zakresie świadczenia Usługi „Informacje” następuje w momencie wykonania przez Użytkownika jakiejkolwiek czynności w Blogu a w szczególności wyświetlenia jednej ze stron Bloga w przeglądarce internetowej.

2. Zawarcie umowy w zakresie świadczenia Usługi „Komentarze” następuje w momencie naciśnięcia przycisku "Zapisz" pod formularzem umożliwiającym wpisanie tekstu komentarza do Wpisu.

3. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, o ile wcześniej nie zostanie rozwiązana na podstawie odrębnych warunków Regulaminu lub na podstawie warunków odrębnej umowy zawartej między Użytkownikiem a firmą Sekwens.

Art 6 - ZASADY KORZYSTANIA Z BLOGA

1. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

2. Korzystanie z Bloga jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

3. Akceptacja Regulaminu jest równoważna ze złożeniem następujących oświadczeń:

a) oświadczam, że wprowadzone przeze mnie Komentarze nie naruszają praw innych osób i posiadam do nich pełne prawa autorskie,

b) udzielam firmie Sekwens niewyłącznej licencji na wykorzystywanie wprowadzonych przeze mnie Komentarzy w zakresie: utrwalania w pamięci komputera, zwielokrotniania, zmiany, usuwania, wyświetlania i rozpowszechniania za pomocą różnych technik (w tym techniką poligraficzną, drukarską i cyfrową) w przestrzeni publicznej (w szczególności w Internecie).

4. Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania prawa, zasad współżycia społecznego oraz zasad Netykiety (opisanych na stronie http://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta). Jej rażące lub notoryczne nieprzestrzeganie będzie traktowane, jako łamanie zasad Regulaminu.

5. Zawartość Bloga jest prawnie chroniona. W szczególności dotyczy to nazwy, wyglądu graficznego, logotypu oraz Danych i Komentarzy.

6. Sekwens zastrzega sobie prawo do usunięcia Komentarzy:

a) zawierających spam, reklamy i ogłoszenia,

b) zawierających więcej niż jeden link do strony internetowej,

c) zawierających obraźliwe uwagi skierowane do innych Użytkowników,

e) merytorycznie bez związku z komentowaną treścią,

f) zawierających mniej niż 3 słowa,

h) kierujących do stron spamujących wyszukiwarki internetowe,

i) dublujących się w obrębie Bloga,

j) powielających treści z innych stron internetowych,

k) niezgodnych z tematyką Bloga,

l) zawierających dużą ilość formatowań (np. wytłuszczenia, podkreślenia) w tekście.

7. Użytkownikowi nie wolno wprowadzać Komentarzy, które:

a) zawierają wulgaryzmy,

b) propagują alkohol,

c) propagują środki odurzające, narkotyki,

d) obrażają osoby publiczne,

e) obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie,

f) zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby,

g) łamią lub przyczyniają się do łamania praw autorskich,

h) zawierają hasła, kody dostępu lub inne dane umożliwiające nieautoryzowany dostęp do informacji przechowywanych w sieci teleinformatycznej lub systemie komputerowym.

8. Użytkownik umieszcza Komentarze w Blogu na własną odpowiedzialność.

9. Każdy Użytkownik, który zauważy Komentarz niezgodny z prawem lub Regulaminem może i powinien zgłosić nadużycie firmie Sekwens przy użyciu poczty elektronicznej wysyłając zgłoszenie na adres sklep@tradismak.pl

10. Użytkownik zobowiązuje się do nie podejmowania działań mogących zakłócić działanie Bloga lub być uciążliwe dla innych Użytkowników. Do takich działań zaliczyć można w szczególności: korzystanie ze zautomatyzowanych narzędzi (botów i skryptów) komunikowania się z Blogiem, wprowadzanie wirusów bądź robaków internetowych i utrudnianie dostępu do Danych innym Użytkownikom.

Art. 7 - ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Sekwens nie ponosi odpowiedzialności za Komentarze i Dane wprowadzone przez Użytkowników. Komentarze nie są poglądami i opiniami firmy Sekwens.

2. Sekwens nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania z Bloga w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem.

3. Sekwens nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług, w przypadku gdy nastąpiło to z winy Użytkownika bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu.

4. Sekwens nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania Danych oraz treści Bloga w celach biznesowych, inwestycyjnych lub gospodarczych.

5. Sekwens nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

6. Sekwens nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące się na stronach spoza domeny tradismak.pl, do których prowadzą linki zamieszczone w Blogu.

7. Sekwens nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Bloga wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub bezprawną ingerencją Użytkowników.

8. Sekwens nie ponosi odpowiedzialności za tymczasową niemożność korzystania z Bloga w wyniku przeprowadzanych prac konserwacyjnych.

9. Sekwens nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne osoby roszczeń związanych z opublikowanymi Komentarzami i Danymi. Pełną odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Użytkownik będący autorem Komentarza lub Danych.

Art. 8 – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Danych Osobowych jest Centrum Kultury Smaku „Sekwens” sp. z o.o., 47-400 Racibórz, ul. Mariańska 11.

2. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: rodo@sekwens.com.pl

3. Sekwens przetwarza dane osobowe Użytkownika w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Szczegółowa informacja na temat poszczególnych celów, ich podstaw prawnych, kategorii danych, odbiorców danych, czasu przetwarzania, profilowania, przekazywania danych do państw trzecich i uprawnień Użytkowników znajduje się w polityce prywatności opublikowanej na stronie http://blog.tradismak.pl/polityka-prywatnosci

4. Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik w każdej chwili może tę zgodę cofnąć.

Art. 9 – REKLAMACJE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Reklamację Usług można zgłaszać w formie elektronicznej na adres sklep@tradismak.pl lub w formie listu poleconego na adres firmy Sekwens podanego w art. 2 Regulaminu.

2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia.

3. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać imię, nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika.

4. Sekwens będzie rozpatrywał reklamacje uwzględniając postanowienia Regulaminu.

5. Sekwens powiadomi Użytkownika o decyzji w formie elektronicznej lub listem poleconym adekwatnie do sposobu przesłania zgłoszenia reklamacyjnego.

Art. 10 - ROZWIĄZANIE UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Użytkownik może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez podania przyczyny.

2. Umowa o świadczenie Usług: "Informacje" i "Komentarze" rozwiązuje się w chwili zaprzestania korzystania z Bloga.

3. Dane osobowe mogą być przetwarzane po zaprzestaniu korzystania z Bloga w celu należytego rozliczenia i zakończenia Usługi a także w celu ustalenia odpowiedzialności Użytkownika jeśli odnotowano i utrwalono fakt łamania postanowień Regulaminu lub obowiązującego prawa.

Art. 11 – PRZEPISY KOŃCOWE I PRZEJŚCIOWE

1. Sekwens zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.05.2018 r.